Σίτες

Σίτες κάθετης & οριζόντιας κίνησης, απλές ή τύπου plisse με ερπύστρια ή χωρίς.